Skip Navigation Linksregister

​​​​Enterprise Resource Planning​​​

Kwaliteitsregister

Basisfuncties

De organisatie of beroepsbeoefenaar die zich kwalitatief of commercieel in de markt wil onderscheiden van concurrenten kan besluiten tot het aansluiten bij een keurmerk of het inschrijven in een kwaliteitsregister. Leden maar ook niet-leden kunnen een aanvraag tot aansluiting of inschrijving indienen. De administratie is ondergebracht bij de belangenorganisatie of een hiervoor opgerichte stichting.

Aangezien de te hanteren criteria en termijnen per kwaliteitsregister en/of beroep verschillen is gekozen voor maximale flexibiliteit bij de inrichting van registers en registerinschrijvingen. Diverse typen registers kunnen worden gedefinieerd, zoals registers, aantekenregisters, keurmerken en accreditaties.

Ook kunnen relaties tussen registers onderling en registers en lidmaatschappen worden aangebracht om bijvoorbeeld vast te leggen dat de inschrijving in bepaalde registers een voorwaarde of een belemmering is voor inschrijving in een ander register.

Gegevens van een persoon of organisatie van belang voor (de beoordeling van) de aanvraag tot inschrijving kunnen collectief of per register worden gedefinieerd. Gedacht kan worden aan: vooropleiding, datum diploma en gewaarmerkt kopie van het diploma.

Personen en organisaties worden in de regel voor een bepaalde periode ingeschreven waarbij de mogelijkheid tot verlenging van de inschrijving periodiek wordt beoordeeld. (herregistratie)
De te hanteren termijn en te stellen eisen kunnen per register worden vastgelegd De periodieke controle kan collectief op een bepaalde datum (eerste termijn inschrijving variabel) of individueel (x jaar na inschrijving worden uitgevoerd.

Administratief gezien worden drie werkprocessen onderscheiden:

 • behandelen aanvraag tot inschrijving in een kwaliteitsregister;
 • uitvoeren periodieke beoordeling;
 • behandelen aanvraag tot verlenen van uitstel van de periodieke beoordeling.

Om de administratieve werklast te beperken is bij het behandelen van aanvragen gekozen voor maximale zelfservice voor de aanvrager.

De processen zijn in hoge mate geautomatiseerd waarbij handmatig ingrijpen altijd mogelijk is.

Koppelen PE-Online

Een groot aantal beroepsverenigingen op het terrein van medische en paramedische beroepen maken voor het vastleggen van het digitaal portfolio van de geregistreerde personen gebruik van PE-Online van Xaurum. In nauwe samenwerking met Xaurum is een dynamische koppeling met de volgende functionaliteit ontwikkeld:

 • Vanuit WindexCC kunnen geregistreerde personen zonder inloggen alle gegevens van hun digitaal portfolio in PE-Online raadplegen.
 • Een aanvraag voor een periodieke beoordeling die in PE-Online is vastgelegd, wordt dagelijks automatisch verwerkt in WindexCC.
 • De resultaten van periodieke beoordelingen in WindexCC m.b.t. wijziging van bestaande of aanmaak van nieuwe inschrijvingsperioden worden dagelijks automatisch verwerkt in PE-Online.

 

Managementinformatie

Op basis van views die dynamisch zij gekoppeld aan WindexCC is een uitgebreide set aan management-informatie beschikbaar welke in diverse reporting tools, Excel, etc. gebruikt kunnen worden. Als voorbeelden kunnen vermeld worden:

 • Het aantal behandelde aanvragen voor inschrijving per maand/kwartaal/jaar met uitsplitsing naar kwaliteitsregisters en gehonoreerd/afgewezen.
 • Idem periodieke beoordelingen.
 • Idem aanvragen uitstel.
 • Het aantal actuele inschrijvingen per maand/kwartaal/jaar met uitsplitsing naar (groepen) registers en status van de kwaliteitsregister. 
 • Idem het aantal nieuwe en beëindigde inschrijvingen.
 • De samenstelling van inschrijvingen per kwaliteitsregister naar leeftijdscategorie, man/vrouw, vooropleiding en de ontwikkeling in de tijd.
 • Idem nieuwe en beëindigde inschrijvingen.

Raadplegen door derden

​TVoor het raadplegen van kwaliteitsregisters door derden zijn twee alternatieven beschikbaar:

 • Een webpagina waarbij derden via het openbare deel van de webportaal van de betreffende belangenorganisatie of stichting.
 • Webservices die op verzoek aan derden ter beschikking worden gesteld om het direct raadplegen van kwaliteitsregisters in eigen werkomgeving mogelijk te maken.

Factureren Register

De kosten van het behandelen van aanvragen voor inschrijving, periodieke beoordeling of uitstel kunnen vooraf in rekening worden gebracht en de ontvangst van de betaling kan als voorwaarde voor afhandeling van de aanvraag worden gehanteerd.

Desgewenst kunnen verschillende tarieven voor leden en niet-leden worden gehanteerd en ook het gebruik van een staffel voor het aantal actuele inschrijvingen van een persoon of medewerkers van een bepaalde organisatie of groep organisaties is mogelijk.