Skip Navigation Linkslidmaatschap

​​​​Enterprise Resource Planning​​​

Lidmaatschap

Basisfuncties

Een onbeperkt aantal lidmaatschapstypen voor zowel personen als organisaties kunnen worden vastgelegd.

Een of meerdere lidmaatschappen kunnen desgewenst gecombineerd met andere producten in een z.g. contract worden vastgelegd. Per contract wordt één factuur vervaardigd en is ook sprake van één debiteur.

De debiteur kan een andere relatie zijn dan het lid. Zo kunnen bijvoorbeeld vakgroeplidmaatschappen van diverse werkmaatschappijen desgewenst bij de holding in rekening worden gebracht.

Van het ledenbestand kunnen zowel stroom- als standsstatistieken worden vervaardigd. Deze kunnen geëxporteerd worden naar Excel, gebruikt worden in BI tools of in rapporten worden opgenomen.

De contributie die in rekening worden gebracht is in veel gevallen afhankelijk van gegevens die door het (potentiële) lid (jaarlijks) worden verstrekt. Bij personen kan men denken aan salarissen en partnergegevens en bij organisaties aan omzet, loonsom en/of aantal medewerkers. Voor het jaarlijks vastleggen van een of meerdere contributieparameters is een programmafunctie beschikbaar waarbij afwijkingen t.o.v. opgaven van voorafgaande jaren worden bewaakt. Over de voortgang en de resultaten van de vastlegging kan worden gerapporteerd. Indien leden niet tijdig gegevens vastleggen kan in de berekening gebruik worden gemaakt van forfaitaire grondslagen, die afgeleid zijn van gegevens van voorafgaande jaren.

Diverse soorten contributiestaffels kunnen worden vastgelegd:

  • Een collectief vast bedrag.
  • Individuele contributies op basis van contributieklassen waarbij aan de hand van de berekende grondslag(en) vaste bedragen, percentages of promillages worden gehanteerd en waarbij ook rekening wordt gehouden met vaste bedragen en een minimale en/of maximale contributie.
  • Individuele contributies op basis van contributieschijven vergelijkbaar met schijven van de belastingdienst waarbij aan de hand van de berekende grondslagen percentages of promillages worden gehanteerd en waarbij ook rekening wordt gehouden met vaste bedragen en een minimale en/of maximale contributie.

Er kan ook sprake zijn van getrapte contributietabellen waarbij de grondslag voor berekening niet rechtstreeks maar via hulptabellen wordt bepaald. In de regel zal de contributie aan de hand van de vastgelegde tabellen worden berekend maar ook afwijkende bedragen per lid kunnen, eventueel meerjarig, worden vastgelegd en automatisch in rekening worden gebracht. Bij nieuwe leden kunnen desgewenst ook eenmalige, bijvoorbeeld administratiekosten, in rekening worden gebracht.

Factureren contributies

De contributieberekening en de factuurlay-out worden altijd als maatwerk ontwikkeld. Iedere vereniging heeft zijn eigen contributieregeling en veralgemeniseren en onderbrengen in één programmafunctie maakt het onderhoud onnodig complex en verhoogt de kans op fouten.

De contributieberekening kan automatisch gestart worden en selecteert de leden die voor het betreffende jaar voor facturering in aanmerking komen. De facturering kan zijn opgebouwd uit een of meerdere voorschotberekeningen en tenslotte de definitieve facturering.

Afhankelijk van de complexiteit van de berekening worden eerst conceptfacturen vervaardigd die na controle definitief worden gemaakt of kunnen direct definitieve facturen worden vervaardigd. Ook wordt In de berekening indien van toepassing de opgave van het lid omgezet in een of meerdere grondslagen c.q. invoerparameters voor de berekening, die ook op de factuur worden vermeld. Of BTW wordt berekend is afhankelijk van het BTW-plichtig zijn van de vereniging en een eventueel BTW-nummer dat bij het lid is vermeld. Zeer eenvoudig kan (een deel van de) een lidmaatschapsfactuur worden gecrediteerd.

Binnen WCC worden de facturen voor onder andere de lidmaatschapscontributie gegenereerd. Deze worden eerst in concept aangemaakt alwaar de facturen gecontroleerd kunnen worden. Na controle worden deze definitief gemaakt en verstuurd of per e-mail verzonden.