Skip Navigation LinksProductModule

Windex Bedrijfssoftware  >  ProductModule
  
  
Omschrijving
  
  
CRM
​Communicatie met doelgroepen vanuit diverse doelstellingen kan bij belangenorganisaties worden aangemerkt als het primaire proces. De module Relatie verzorgt het beheer en gebruik van communicatie- en andere gegevens van organisaties en personen en geldt als vertrekpunt bij het gebruik van WindexCC. Personen kunnen werkzaam zijn bij meerdere organisaties en van een organisatie kunnen meerdere medewerkers bekend zijn. Ook relaties tussen personen of organisaties onderling en de samenstelling van besturen en commissies van de belangenorganisatie kunnen worden vastgelegd.
Vanuit de module Relatie is het eenvoudig informatie uit te wisselen met MS-Word, MS-Excel en MS-Outlook. Voor collectieve mailing kunnen selectiecriteria worden vastgelegd en door alle medewerkers worden gebruikt.
/product/crm/Relatie/relatie.aspx
  
CRM
​Voor het vastleggen van communicatiemomenten met leden, stakeholders en ander soortige relaties kan de WindexCC-module Contact worden ingezet . Deze module geeft de mogelijkheid externe en intere contactmomenten te registreren. Telefoongesprekken, e-mails bezoeken, etc. kunnen op eenvoudige wijze worden vastgelegd. Collega's hebben direct inzichtelijk wat bij de relaties besproken, behandeld is. Daarnaast geeft de module de mogelijkheid een servicedesk te beheren. Bijvoorbeeld voor de registratie en afhandeling van vragen die aan bijvoorbeeld een servicedesk of infodesk kunnen worden gesteld. Een aantal opties zijn mogelijk, ook beantwoording door de 2e lijn, de opbouw van een vraagbaak die ook door leden geraadpleegd kan worden en registratie en doorberekening van de bestede tijd.

/product/crm/Contact/contact.aspx
  
ERP
​De module lidmaatschap geeft de mogelijkheid een onbeperkt aantal lidmaatschaptypen voor zowel personen als organisaties vast te leggen. Een of meerdere lidmaatschappen kunnen desgewenst gecombineerd met andere producten in een z.g. contract worden vastgelegd. Per contract wordt één factuur vervaardigd en is ook sprake van één debiteur. De debiteur kan een andere relatie zijn dan het lid. Zo kunnen bijvoorbeeld vakgroeplidmaatschappen van diverse werkmaatschappijen desgewenst bij de holding in rekening gebracht. Voor het vastleggen van grondslagen en andere ledengebonden gegevens van belang voor de contributieberekening zijn voorzieningen beschikbaar. De contributieberekening en de factuurlay-out worden altijd als maatwerk ontwikkeld.
/product/erp/Lidmaatschap/lidmaatschap.aspx
  
ERP
​Abonnementen op tijdschriften of andere publicaties die met een bepaalde frequentie door belangenorganisaties gratis en/of tegen een vergoeding worden uitgegeven voor leden en andere belangstellenden worden vastgelegd via de module Abonnement. Er is altijd overzicht welke abonnementen nog lopen en alle abonnementen kunnen op één factuur naar één factuuradres worden verstuurd. Voor de fysieke distributie worden adresetiketten of een bestand in MS-Excel vervaardigd die aan de uitgever ter beschikking worden gesteld. Bij het facturering van het abonnement, dat altijd betrekking heeft op een tijdvak, in de regel een (deel van een) kalenderjaar, kan gebruik worden gemaakt van (een onbeperkt aantal) tariefgroepen en staffelprijzen.
/product/erp/Abonnement/abonnement.aspx
  
ERP
​Voor de organisatie van evenmenten en vergaderingen is de module Bijeenkomsten beschikbaar. Deze module geeft de mogelijkheid een- of meerdaagse evenementen te organiseren. Voor alle fasen van het organisatieproces zijn functies beschikbaar:
Bepalen data, uitnodigingen, online aanmelden (anoniem, uitsluitend voor leden, op uitnodiging), versturen reninders, wachtlijst functionaliteit, aanmelding early birds, facturatie, 'no show' verwerking, enquête functionaliteit, overzichten, badges, deelnemerslijsten, presentielijsten, etc, Kortom een uitgelezen tool om bijeenkomsten mee te organiseren.
​​
/product/erp/Bijeenkomst/bijeenkomst.aspx
  
ERP
​De meeste belangenorganisaties hebben zeer uiteenlopende artikelen die op verzoek aan leden en ook niet-leden ter beschikking worden gesteld. Dit scala aan artikelen kan via de module Winkel bestellingen van belangstellenden gratis of tegen vergoeding worden gedistribueerd. Afhankelijk van de situatie bij en de behoeften van de belangenorganisatie kan een keuze worden gemaakt uit een van de volgende mogelijkheden:
  • Registratie Bestellingen
  • Beheer Artikelen
  • Voorraadbeheer
  • Online winkel
  • Toezendservice
  • Facturatie
/product/erp/Winkel/winkel.aspx
  
ERP
​De organisatie of beroepsbeoefenaar die zich in de markt kwalitatief wil onderscheiden van concurrenten kan besluiten tot het aansluiten bij een keurmerk of het inschrijven in een kwaliteitsregister. Leden maar ook niet-leden kunnen een aanvraag indienen. De administratie van het register is ondergebracht bij de belangenorganisatie of een hiervoor opgerichte stichting. Aangezien te hanteren criteria en termijnen per kwaliteitsregister verschillen is gekozen voor maximale flexibiliteit bij de inrichting van registers en registerinschrijvingen. Een inschrijving in een kwaliteitsregister is niet voor onbepaalde duur, periodiek moet worden beoordeeld of de inschrijving kan worden gecontinueerd.
Om de administratieve werklast te beperken is bij het behandelen van aanvragen gekozen voor maximale zelfservice voor de aanvrager. Bij de periodieke beoordeling van inschrijvingen van personen wordt met name gekeken naar opleidingen en andere activiteiten op het terrein van vorming waaraan is deelgenomen.

/product/erp/Register/register.aspx
  
ERP
​Binnen de module Bedrijfsvoering kunnen de volgende functies worden onderscheiden:
  • Projectadministratie
  • Registreren verlof
  • Vastleggen tijdsbesteding van medewerkers.
Voor de bedrijfsactiviteiten met een min of meer eenmalig karakter worden projecten ingericht waarvoor per project activiteiten worden gedefinieerd waaraan medewerkers met een verwachte tijdsbesteding worden gekoppeld.

/product/erp/Bedrijfsvoering/bedrijfsvoering.aspx
  
ERP
De module Financieel biedt een volledige integratie met de financiële administratie. Binnen WindexCC heeft men de mogelijkheid contributie, bijeenkomsten, winkelproducten, projecten, etc. te factureren. Door uitwisseling van debiteur en crediteur en  vorderingen informatie kan deze informatie ingelezen worden in de financiële administratie alwaar de verder afhandeling van de vorderingen plaatsvindt.

Verder kan eveneens informatie vanuit de financiele administratie in WindexCC gelezen worden. (Betalingen, projectbetalingen, etc.)

Binnen WCC is het mogelijk facturen digitaal aan te maken en digitaal te versturen. Bij het gebruik van deze functionaliteit wordt bij het aanmaken van de facturen een PDF gecreëerd welke automatisch in het relatiedossier wordt geplaatst. 
/product/erp/Financieel/financieel.aspx
  
DMS
De mogelijkheden van SharePoint op het terrein van ‘Documentmanagement’ hebben als vertrekpunt gefungeerd voor het ontwikkelen vande module Document. In SharePoint is het verlenen van toegangsrechten op zowel dossier- als documentniveau mogelijk. Ook zijn uitgebreide faciliteiten voor versiebeheer aanwezig.
Windex Software heeft op een aantal terreinen functionaliteit die voor belangenorganisaties noodzakelijk worden geacht, aan SharePoint toegevoegd.
/product/dms/Document/document.aspx
  
CMS
De mogelijkheden van SharePoint op het terrein van ‘Content Management’ en het ontwikkelen van websites hebben als vertrekpunt gefungeerd voor het ontwikkelen van het functiedomein Content Management. In SharePoint is het verlenen van toegangsrechten, het aanmaken van diverse databronnen (bijvoorbeeld lijsten, document- en afbeeldingsbibliotheken), op zowel publieke als besloten websites mogelijk.

Windex Software heeft op een aantal terreinen functionaliteit die voor belangenorganisaties noodzakelijk worden geacht, aan SharePoint toegevoegd waardoor de integratie met de backoffice van WCC mogelijk is. Hierdoor wordt onder meer de ontwikkeling van websites en besloten communities mogelijk en kan men tot een totaal geïntegreerde oplossing komen waarin back- en frontoffice naadloos in elkaar overlopen.
/product/cms/Content%20Management/contentmanagement.aspx